Nejprodávanější produkty

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost NSD International CZ, s.r.o., se sídlem Zbraslavecká 777, Kunštát, IČ 26915502, DIČ CZ26915502, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 45218 jako prodávající (dále jen „NSD“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

 
Ostatní informace o NSD jsou uvedeny na webové stránce www.nsd.cz.

 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s NSD nebo s ní jinak jedná a nemá dle platné legislativy identifikační číslo (IČO).

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována, mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 
Kupující si je vědom, že mu koupíproduktů, jež jsou v obchodní nabídce NSD, nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů a firemních log, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


Kopii všeobecných obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

NSD tímto sděluje, že


a)náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, NSD si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy)


b)požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od NSD, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány


c)ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném NSD uváděny včetně i bez DPH, náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v sídle společnosti je náklad 0,- Kč


d)v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy 

odstoupit (není-li níže uvedeno jinak) a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

  

-      kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

-      smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

 

-      smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu 
sídla NSDanebo může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách prodávajícího www.nsd.cz

 

e)prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

 

f)spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

- o poskytování služeb, které NSD splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

- o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím- dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy


g)v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou


h)spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo


i)smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu NSD

 

j)spotřebitel se se svou stížností na prodávajícíhomůže obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném NSD tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník NSD, ať už přímo v sídle společnosti nebo po telefonu nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky NSD. Za případné chyby při přenosu dat NSD nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy NSD neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění všeobecných obchodních podmínek.

 
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy Kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebude přípustná.  


Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 
Kupní smlouvou se NSD zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí NSD kupní cenu.

 
NSD si vyhrazuje vlastnické právo k věci, proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 
NSD Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

 
NSD splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

 

Má-li NSD věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. NSD odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli v okamžiku předání věci dopravcem.


Dodá-li NSD větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

 
NSD odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

 
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí NSD věc podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří NSD věc pro přepravu.

 
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

 
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou NSD způsobila porušením své povinnosti.

 
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

 
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní NSD umožnila nakládat.

 
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže NSD škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 
Odpovědnost NSD


NSD odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména NSD odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal

 

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, v případě chybí-li ujednání má věc takové vlastnosti, které NSD popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití NSD uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Projeví-li se vada v průběhu čtrtnácti dnů od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 
Kupující (spotřebitel, nikoli podnikatel) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 

a) uvěci prodávané za nižší cenu na vady, pro kterou byla u věci sjednána nižší cena

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím

d) vyplývá-li to z povahy věci.

 

Kupující (podnikatel) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 6 měsíců od převzetí, to se však netýká:

 

a) u věci prodávané za nižší cenu na vady, pro kterou byla u věci sjednána nižší cena

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím

d) vyplývá-li to z povahy věci.

 

V obou případech se odpovědnosti za vady prodávající zprostí, bude-li prokázáno, že kupující nakládal se zbožím v rozporu s podmínkami skladování, tedy zejména v případě, že zboží nesprávně skladoval. Prodávajícím doporučená teplota skladování je +20°C a vlhkost 50%. 

 

Kupující je povinnen nakládat se zbožím v souladu s obsahem dokumentu Podmínky skladování etiket.

 

NSD se zavazuje společně s VOP zaslat Podmínky skladování etiket.

 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 
 
Podstatné porušení smlouvy


Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady

b) na odstranění vady opravou věci

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny

d) odstoupit od smlouvy.


 Kupující sdělí NSD, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu NSD; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li NSD vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

 
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu NSD nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že NSD nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy


Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může NSD dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může NSD odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

 
Neodstraní-li NSD vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu NSD.


Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 
Při dodání nové věci si Kupující věc původně dodanou bezplatně ponechá nebo dle domluvy zašle do NSD na náklady NSD.

 
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 
Zárukou za jakost se NSD zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

 
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem


Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:


a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží


b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží


c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.Odstoupit lze: 

 

a) zasláním písemného odstoupení  

- na adresu sídla spol. NSD International CZ, s.r.o, Zbraslavecká 777, Kunštát, 67972

- elektronicky na email adresu:objedavky@nsd.cz

- prostřednictvím faxu na tel. číslo +420 702 180 535

 

b) vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy umístěného na internetových stránkách prodávajícího

 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá NSD bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od NSD obdržel a to na své náklady.

 
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

 
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu NSD spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

 
Spotřebitel odpovídá NSD pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu NSD bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma expresních nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Náklady na dopravné bude vráceno zpět v nejlevnější variantě nabízené NSD při objednání zboží.

  
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, NSD však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží NSD odeslal.

  
Odstoupení v ostatních případech


Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí

 

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady 

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním nebo opomenutím

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji nebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující NSD, co ještě vrátit lze a dá NSD náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

 Kupující není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout NSD své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna kupní smlouva. 

 

Kupující bere na vědomí, že NSD zpracovává osobní údaje, které Kupující poskytl či poskytne NSD v souvislosti s jednáním o kupní smlouvě, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které NSD shromáždí v souvislosti s plněním kupní smlouvy. Zpracovávány budou identifikační a kontaktní údaje Kupujícího a další informace uvedené v kupní smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním v rozsahu jmenovitě: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), korespondenční adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), státní občanství, telefonní číslo, e-mail, bankovní spojení, přihlašovací jméno a heslo, IP adresa, údaje o právních nárocích (o nárocích Kupujícího vůči NSD a NSD vůči Kupujícímu vyplývajících ze smluvního i mimosmluvního vztahu mezi NSD a Kupujícím), v případě fyzických osob podnikajících pak i IČ, DIČ a místo podnikání (ulice a číslo, obec, PSČ). NSD při zpracování osobních údajů Kupujícího dodržuje obecně závazné právní předpisy a dbá na ochranu soukromého a osobního života Kupujícího.

 

NSD zpracovává osobní údaje Kupujícího automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

 

 

Osobní údaje Kupujícího NSD zpracovává pouze k následujícím účelům:

 • a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o kupní smlouvě či její změně a plnění kupní smlouvy;
 • b) ochrana práv a právem chráněných zájmů NSD;
 • c) dodržení právní povinnosti NSD stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost NSD uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a
 • d) marketingové a obchodní účely.

K marketingovým a obchodním účelům mohou být osobní údaje Kupujícího zpracovávány pouze za předpokladu, že Kupující nevyjádří svůj nesouhlas (předem či následně) s takovým postupem. Neudělí-li Kupující souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely v širším rozsahu, mohou být k tomuto účelu zpracovávány pouze osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail Kupujícího. V případě nesouhlasu Kupujícího se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, je Kupující oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas s tímto postupem zasláním nesouhlasu na adresu NSD International CZ, s.r.o., Zbraslavecká 777, 679 72  Kunštát. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.nsd.cz.  V případě sdělení nesouhlasu nebude NSD nadále osobní údaje takového Kupujícího pro marketingové a obchodní účely zpracovávat.

 

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

 • a) za účelem plnění kupní smlouvy budou osobní údaje Kupujícího zpracovávány pouze do konce kalendářního roku, ve kterém dojde ke splnění příslušné kupní smlouvy (nebo jejímu zániku z jiného důvodu);
 • b) za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů NSDbudou osobní údaje zpracovávány pouze 
  • (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po splnění příslušné kupní smlouvy (nebo jejího zániku z jiného důvodu); a 
  • (ii) pokud Kupující v uvedené době zahájí proti NSD soudní řízení, po dobu trvání takového soudního řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;
 • c) za účelem dodržení právní povinnosti NSD stanovené obecně závazným právním předpisem budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání příslušné právní povinnosti NSD;
 • d) pro marketingové a obchodní účely budou osobní údaje zpracovávány pouze do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí doby zpracování uvedené výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) Kupujícího v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

 

Za účelem plnění kupní smlouvy může NSD v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje Kupujícího třetím osobám – subdodavatelům, kteří se budou podílet na plnění kupní smlouvy (např. dopravce). Takovými osobami mohou být i osoby nacházející se mimo území Evropské unie. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje Kupujícího zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. V případě předávání osobních údajů Kupujícího do třetích zemí mimo území EU se NSD řídí standardními smluvními doložkami, které jsou přílohou Rozhodnutí Komise ze dne 5. 2. 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích, které má Správce uzavřeny. 

 

Osobní údaje Kupujícího mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým NSD uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o právní poradce, dodavatele a poradce z oblasti IT, dodavatele účetních služeb – zpracování účetnictví, daňové poradce, dodavatele služeb - např. dopravce, apod., s nimiž má NSD uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

 

NSD může osobní údaje zákazníka poskytnout také dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

 

NSD se zavazuje vždy zajistit bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání třetí osobě.

 

Kupující má právo požádat NSD o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Na žádost Kupujícího je NSD povinna poskytnout Kupujícímu následující informace a vydat mu o nich kopii zpracovávaných osobních údajích: 
(i) účel zpracování; 
(ii) kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány, 
(iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsou, byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny; 
(iv) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje Kupujícího uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 
(v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; 
(vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; 
(vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Informace bude Kupujícímu poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je NSD oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou Kupující adresovat na e-mailovou adresu       info@nsd.cz

 

Kupující má právo získat své osobní údaje, které NSD zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů Kupujícího založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá NSD osobní údaje Kupujícího na základě jeho žádosti jinému správci.

 

Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že NSD provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat NSD o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby NSD odstranila takto vzniklý stav. Jestliže bude taková žádost Kupujícího shledána oprávněnou, NSD neprodleně odstraní závadný stav.

 

Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že NSD provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Kupující má právo žádat výmaz svých osobních údajů, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů. Kupující má právo požadovat, aby NSD omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud 
(i) Kupující popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; 
(ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; 
(iii) NSD již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale Kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; 
(iv) Kupující vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody NSD převažují nad oprávněnými důvody Kupujícího; 
(v) Kupující 
odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
nebo (vi) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
  

 

Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů Kupujícího, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

 

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku. 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

VI. Ceny

 

Všechny ceny jsou smluvní. V online e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikační prostředky na dálku.


Běžnou cenou se rozumí výrobcem/dodavatelem doporučená koncová cena.

 

Kupující spotřebitel má možnost se před učiněním objednávky vždy seznámit s celkovou cenou zboží (včetně DPH a dalších poplatků) a cenou za dopravu. Tyto ceny jsou uvedeny v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. 

 

 

VII. Objednávání

 Objednávat je možno následujícími způsoby:

a)    prostřednictvím elektronického obchodu NSD (dále jen „e-shop“)

b)   elektronickou poštou na adrese info@nsd.cz

c)    telefonicky, tel. číslo +420 702 180 535

Kupující je povinen uvést v písemné objednávce tyto údaje: 

 

a) jméno, příjmení, trvalé bydliště, je-li kupujícím spotřebitel, dále jméno, příjmení, popř. název, IČ, DIČ, místo podnikání, obchodní firmu, IČ, DIČ a sídlo společnosti, je-li kupujícím podnikatel

b) telefon a e-mailovou adresu

c) množství objednávaného zboží u každé z položek objednávky zvláště 

d) fakturační údaje (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že fakturační údaje jsou shodné s dodací adresou)

 

Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky prodávajícímu objednávku zkontrolovat a případně opravit. 

 

Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti uvedené v čl. VII. těchto všeobecných obchodních podmínek, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí zkontaktovat kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících objednávku prodávajícímu, se objednávka považuje za úplnou. V případě neúplné objednávky není prodávající povinen plnit.

VIII. Platební podmínky

 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 

-      platba předem bankovním převodem

-      platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“)

-      platba na fakturu se splatností,

-      platba v hotovosti

 
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví NSD, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

IX. Dodací podmínky

Osobní odběr: 


Zboží může převzít pouze Kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.Zasílání přepravní službou – pouze ČR: 


Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Předání zboží je závislé na přijetí objednávky a na výběru přepravní společnosti. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 
Ceny dopravy naleznete na webové stránce v dokumentu Způsob dopravy. 

 
Kupující je povinen bezprostředně 
při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice)podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu
info@nsd.cz,sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou NSD. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však NSD možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

Kupující je povinen prodávajícího neprodleně informovat o jakékoliv změně místa dodání zboží. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním, byla-li způsobena porušením této povinnosti Kupujícího. 

X. Záruční podmínky

 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem NSD a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

XI. Závěrečná ustanovení

 Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.