Nejprodávanější produkty

Informace o zpracování osobních údajů. 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Níže naleznete informace o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů. V případě jakýchkoli nejasností se na nás neváhejte obrátit.

 

 1.      Co se rozumí osobními údaji?

Osobními údaji jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat (např. jméno, příjmení, titul, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, otisk prstu, podpis, bankovní spojení, v případě fyzických osob podnikatelů pak také IČ, DIČ, místo podnikání, adresa provozovny atp.  

 

 1.      Kdo je správcem osobních údajů? 

Správcem osobních údajů je společnost NSD International CZ, s.r.o., IČ: 26915502, se sídlem Zbraslavecká 777, 679 72  Kunštát (dále jen „Společnost“). 

 

 1.      Co je základem pro zákonné zpracování osobních údajů?

K tomu, aby zpracování osobních údajů probíhalo zákonně, musí být dle Nařízení splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

a)   zákazník udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

b)  zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto zákazníka;

c)   zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d)  zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů zákazníka nebo jiné fyzické osoby;

e)   zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

f)   zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

 

 1.      Jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajůSpolečností?

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), korespondenční adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), státní občanství, telefonní číslo, e-mail, bankovní spojení, přihlašovací jméno a heslo, IP adresa, údaje o právních nárocích (o nárocích zákazníka vůči Společnosti a Společnosti vůči zákazníkovi vyplývajících ze smluvního i mimosmluvního vztahu mezi Společností a zákazníkem), v případě fyzických osob podnikajících pak i IČ, DIČ a místo podnikání (ulice a číslo, obec, PSČ).

 

 1.     Jaký je účel zpracování osobních údajů?

Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Společnosti své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna kupní smlouva. 

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje za podmínek stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 Nařízení, za účelem: 

 •         a) uzavření a plnění kupní smlouvy, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka;
 •         b) ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti (např. vedení vnitřní evidence zákazníků/zaměstnanců/klientů, účetnictví Společnosti, vyřizování reklamací, uplatňování nároků); 
 • c) dodržení právní povinnosti Společnosti stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost Společnosti uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a
 • d) marketingové a obchodní účely.

K marketingovým a obchodním účelům mohou být osobní údaje zákazníka zpracovávány pouze za předpokladu, že zákazník nevyjádří svůj nesouhlas (předem či následně) s takovým postupem. Neudělí-li zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely v širším rozsahu, mohou být k tomuto účelu zpracovávány pouze osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail zákazníka. V případě nesouhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, je zákazník oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas s tímto postupem zasláním e-mailu na adresu: info@nsd.cz a Společnost následně zajistí vyloučení zpracování osobních údajů takového zákazníka pro marketingové a obchodní účely.

 

 1.     Jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány? 

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

 • a) za účelem plnění kupní smlouvy budou osobní údaje zákazníků zpracovávány pouze do konce kalendářního roku, ve kterém dojde ke splnění příslušné kupní smlouvy (nebo jejímu zániku z jiného důvodu);
 • b) za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnostibudou osobní údaje zpracovávány pouze 
  • (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po splnění příslušné kupní smlouvy (nebo jejího zániku z jiného důvodu); a 
  • (ii) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti Společnosti soudní řízení, po dobu trvání takového soudního řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;
 • c) za účelem dodržení právní povinnosti Společnosti stanovené obecně závazným právním předpisem budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání příslušné právní povinnosti Společnosti;
 • d) pro marketingové a obchodní účely budou osobní údaje zpracovávány pouze do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí doby zpracování uvedené výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

 

 1.      Jak a kým jsou osobní údajezpracovávány?

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě v zabezpečeném úložišti a manuálně pracovníky Společnosti. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené místnosti. Správce i zpracovatel jsou zavázáni přijmout taková technická, organizační a personální opatření, aby byly splněny základní zásady ochrany osobních údajů, zejména zaheslování počítačů, ve kterých se osobní údaje zpracovávají, uzamykání osobních údajů v tištěné podobě do uzamykatelných skříní, zpracování osobních údajů pouze odpovědnými osobami, proškolenými k nakládání s osobními údaji, a zavázanými zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním služeb. 

 

Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým Společnost uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o právní poradce, dodavatele a poradce z oblasti IT, dodavatele účetních služeb – zpracování účetnictví, daňové poradce, dodavatelé služeb - např. dopravce, apod., s nimiž má Společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

Pokud by pro zpracování osobních údajů byl potřebný souhlas, pak tento souhlas musí být písemný, jasně odlišitelný, srozumitelný, snadno přístupný, svobodný, s vymezením konkrétního účelu a zákazník jej může kdykoliv odvolat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: info@nsd.cz.

 

 1.      Mohou být osobní údaje předávány třetím osobám? 

Za účelem plnění kupní smlouvy může Společnost v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám – subdodavatelům, kteří se budou podílet na plnění kupní smlouvy (např. dopravce). Takovými osobami mohou být i osoby nacházející se mimo území Evropské unie. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. V případě předávání osobních údajů zákazníka do třetích zemí mimo území EU se Společnost řídí standardními smluvními doložkami, které jsou přílohou Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích, které má Správce uzavřeny.  

 

Společnost může osobní údaje zákazníka poskytnout také dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

 

Společnost se zavazuje vždy zajistit bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání třetí osobě.

 

 1.      Může zákazník žádat informace o zpracování jeho osobních údajů? 

Zákazník má právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Na žádost zákazníka je Společnost povinna poskytnout zákazníkovi následující informace a vydat mu o nich kopii zpracovávaných osobních údajů: 
(i) účel zpracování; 
(ii) kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány, 
(iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsou, byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny; 
(iv) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje zákazníka uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 
(v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; 
(vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; 
(vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je Společnost oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na e-mailovou adresu info@nsd.cz.

 1.   Má zákazník právo získat své osobní údaje, které Společnost zpracovává, za účelem jejich předání jinému správci, případně požadovat po Společnosti předání osobních údajů zákazníka jinému správci? 

Zákazník má právo získat své osobní údaje, které Společnost zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá Společnost osobní údaje zákazníka na základě jeho žádosti jinému správci.

 1.   Může se zákazník bránit zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem?

Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Společnost o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav. Jestliže bude taková žádost zákazníka shledána oprávněnou, Společnost neprodleně odstraní závadný stav.

 

Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 1.   Má zákazník právo žádat výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů? 

Zákazník má právo žádat výmaz svých osobních údajů, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů. Zákazník má právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud 
(i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; 
(ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; 
(iii) Společnost již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; 
(iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnost převažují nad oprávněnými důvody zákazníka; 
(v) zákazník 
odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
nebo (vi) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.  

Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.