Nejprodávanější produkty

Reklamační řád

I. Základní ustanovení

 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího NSD International CZ, s.r.o. Zbraslavecká 777, Kunštát, IČ26915502, DIČ CZ26915502, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 45218. Popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího (dále jen NSD).


Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.


Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 
Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.


Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje NSD ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).


Na žádost Kupujícího NSD poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu NSD, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.


Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, NSD v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu NSD zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

  

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na přepravním listě dopravce.


a) Při prodeji spotřebního zboží spotřebiteli (viz VOP) je zákonná záruční doba 24 měsíců. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží použité, poškozené, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží a záruka je vždy domluvena písemně při potvzrení objednávky). Pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní.

 
Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

b) Při prodeji spotřebního zboží podnikateli (viz VOP) se poskytuje záruční doba 6 měsíců.

  

III. Záruční podmínky

I. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.


II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@nsd.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však NSD možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


III. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo NSD.


IV. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídla prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: kompletní reklamované zboží, doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

 

IV. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.


V. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 

a)    mechanickým poškozením zboží

b)    skladováním nebo používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno v dokumentu Podmínky pr skladování etiket

c)    neodbornou manipulací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

d)    zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu se všeobecnými podmínkami a zásadami

e)    provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

f)      zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy

g)    zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

 

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a NSD výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány.

 

VI. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím. Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

 

VII. Zjistí-li pracovník NSD, že byl výrobek poškozen nesprávným zacházením Kupujícího, jestli jej poškodil Kupující nebo třetí osoby, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle domluvy. Před provedením placené opravy bude Kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném písemném souhlasu Kupujícího.

 
VIII. NSD má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 
IV. Vyřízení reklamace

Pokud reklamaci uplatňuje Kupující-spotřebitel, o reklamaci NSD rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřeně podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady NSD vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit pouze po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.


NSD vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.


Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován      e-mailem, který uvedl již při nákupu.


Po vyřízení reklamace NSD upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.


V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je NSD oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

 


V. Spotřební materiál

Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. NSD vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

 

Při osobním výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem /pasem/.

  

 VI. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 5. 2014

Tento reklamační řád je k dispozici jako dokument na www.nsd.cz.